Regulamin uczestnictwa » Regulamin uczestnictwa w projekcie

 

Pod Szyldem Kultury - Integracja i aktywizacja mieszkańców Gminy Rymanów”


 

Projekt „Pod Szyldem Kultury i Integracja i aktywizacja mieszkańców Gminy Rymanów” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Fundacje Jaś Wędrowniczek, na podstawie Umowy nr UDA-POKL-07.03.00-18-114/10-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 


REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJKEKCIE

 

 

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne


 1. Projekt „Pod Szyldem Kultury - Integracja i aktywizacja mieszkańców Gminy Rymanów” realizowany jest przez Fundacje Jaś Wędrowniczek w ramach w ramach Działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 2. Biuro Projektu „Pod Szyldem Kultury - Integracja i aktywizacja mieszkańców Gminy Rymanów” mieści się w Rymanowie, ul. Bieleckiego 8, 38-480 Rymanów (Zajazd Jaś Wędrowniczek).

 3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską (UE) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 4. Projekt realizowany jest w terminie od 13.09.2010r. – 31.12.2010r. na terenie Gminy Rymanów.

 5. Zasięg projektu: Projekt obejmie swym zasięgiem teren miejsko-wiejskiej Gminy Rymanów.

 6. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 osób, spełniających kryteria uczestnika, o których mowa w §4.

 7. Udział w Projekcie dla zakwalifikowanych uczestników jest bezpłatny.

 

 

§ 2

Cel projektu

 1. CEL GŁÓWNY - Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej gminy Rymanów oraz rozwój kapitału ludzkiego wśród 20 jej mieszkańców poprzez udział w działalności grupy literackiej przy Fundacji Jaś Wędrowniczek w okresie X-XII 2010 r.

 1. CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Rozwój kompetencji kluczowych 20 uczestników projektu w zakresie umiejętności uczenia się oraz kompetencji społecznych dzięki realizacji 18 godz. warsztatów (X'10)

 • Rozwój kompetencji kluczowych 20 uczestników projektu w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej dzięki organizacji 16 godz. warsztatów oraz 3 spotkań z twórcami (X-XII'10)

 • Konkurs literacki i spotkanie integracyjne – szczegóły w Regulaminie Konkursu (zał. nr 4) oraz na vortalu projektu www.poeciwedrowniczka.pl

 

§ 3

Słownik pojęć


Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

  • Projekt – projekt „Pod Szyldem Kultury - Integracja i aktywizacja mieszkańców Gminy Rymanów”;

  • Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

  • Beneficjent:

Fundacja Jaś Wedrowniczek

Ul. Bieleckiego 8

38-480 Rymanów

Strona internetowa: www.poeciwedrowniczka.pl

 

  • Kandydat – osoba starająca się o udział w Projekcie

  • Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz Dokumentacji Konkursowej

  • Komisja Rekrutacyjna – organ oceniający formularze rekrutacyjne i dokonujący kwalifikacji uczestników do Projektu

    
 

§ 4

Uczestnicy projektu


 1. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby zamieszkujące tereny miejsko-wiejskie Gminy Rymanów.

 2. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby należące, do co najmniej jednej z poniższych grup:

GR I - w skład tej grupy wchodzi 10 mieszkańców gminy. Rymanów 4 kobiety i 6 męższczyzn:

 • wiek kształtuje się w przedziale 23-59 lat w tym 6 osób poniżej 45 lat, a 4 osoby powyżej 45 lat; średnia wieku to ok. 41 lat),

 • z 6 osób, 2 kobiety i 4 męższczyzn posiada wykształcenie wyższe a 4 osoby w tym 2 kobiety i 2 męższczyz – średnie,

 • w większości są to osoby pracujące (m.in.2 os. na stanowisku nauczyciela),

 • w skład grupy wchodzą również studenci (2 os.) oraz 1 os. bezrobotna.


Żadna z ww. osób nie uczestniczyła dotychczas w zajęciach podnoszących kwalifikacje w zakresie przewidzianym w ramach projektu.

Wszystkie podpisały deklaracje aktywnego uczestnictwa w projekcie.

Osoby z GR I będą pełnić podwójną rolę: organizatorów działań, wspomagających aktywnie Koordynatora a równocześnie uczestników spotkań i warsztatów- zostaną zakwalif. do projektu bez naboru.

GR II - w wyniku naboru do tej grupy zostanie zakwalifikowanych 10 soób ( 6 kobiet i 4 meższczyzn):


 • mieszkańcy gminy Rymanów,

 • w wieku produkcyjnym:

 • męższczyźni – 18-64 lata,

 • kobiety – 18-59 lat,

 • preferowane będą osoby młode (do 30r. życia), posiadające wykształcenie: zasadnicze zawodowe lub średnie nie pracujące i korzystające z pomocy społecznej (zagrozone wykluczniem społecznym)

   
 1. Uczestnikami Projektu nie mogą być osby, które uczestniczyły dotychczas w zajęciach podnoszących kwalifikacje w zakresie przewidzianym w ramach projektu.

§ 5

Sposób rekrutacji uczestników projektu

 1. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego na odpowiednim wzorze (Załącznik nr 2 do Regulaminu) i dostarczenie go w wyznaczonym terminie do siedziby Beneficjenta. Formularze rekrutacyjne można odebrać w siedzibie Beneficjenta bądź pobrać ze strony internetowej Projektu: www.poeciwedrowniczka.pl.

 2. Terminy składania formularzy zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Projektu: www.poeciwedrowniczka.pl

 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu naboru lub dokonania dodatkowego naboru uczestników projektu, w przypadku braku wystarczającej liczby osób zakwalifikowanych.

 4. Informacja o przedłużonym lub dodatkowym naborze umieszczona zostanie na stronie internetowej Projektu oraz w siedzibie Beneficjenta.

 5. Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego formularza rekrutacyjnego zał. Nr 2 (parafowanego na każdej ze stron i wypełnionego w języku polskim w czytelny sposób) wraz z wymaganymi załącznikami.

 6. Kompletny formularz rekrutacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Beneficjenta. W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych każda osoba otrzyma potwierdzenie ich złożenia z dokładną datą przyjęcia dokumentów.

 7. Zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.

 8. O zakwalifikowaniu Kandydatów do Projektu decydować będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez Beneficjenta.

 9. Komisja Rekrutacyjna oceniając formularze zobligowana będzie do wypełnienia karty oceny formalnej i merytorycznej, stanowiącej załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego Regulaminu.

 10. Formularze niekompletne lub zawierające uchybienia formalne będą odrzucane i nie będą podlegały dalszej ocenie merytorycznej.

 11. Komisja Rekrutacyjna odrzucać będzie również formularze nie spełniające warunków wymienionych w § 3.

 12. Formularze prawidłowe pod względem nym poddane będą przez Komisję Rekrutacyjną ocenie merytorycznej.

 13. Wyniki decyzji Komisji Rekrutacyjnej odnotowane będą w karcie oceny formalnej i merytorycznej.

 14. Komisja Rekrutacyjna ma prawo sprawdzić wiarygodność danych podanych przez Kandydata, prosząc go o dodatkowe dokumenty lub sprawdzając dane w odpowiednich instytucjach.

 15. Komisja Rekrutacyjna dokona oceny formularzy najpóźniej następnego dnia po jego złozeniu w siedzibie Beneficjenta.

 16. Kryteria oceny merytorycznej zostały określone w karcie oceny formalnej i merytorycznej stanowiącej Załącznik nr 3 i 4 do niniejszego Regulaminu.

 17. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej będzie oceniał merytorycznie formularz rekrutacyjny Kandydata indywidualnie. Punktacja przyznana za dane kryterium będzie stanowiła średnią arytmetyczną z ocen przyznanych przez każdego członka Komisji Rekrutacyjnej.

 18. Na podstawie dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną oceny, sporządzona zostanie lista rankingowa Kandydatów zatwierdzona przez Zarząd Beneficjenta.

 19. Lista rankingowa osób zakwalifikowanych zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu oraz będzie dostępna do wglądu w biurach projektu nie później niż na pięć dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

 20. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu Komisja Rekrutacyjna może zakwalifikować do projektu następną osobę z listy rankingowej z zachowaniem kolejności rankingowej.

 21. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

 

§ 6

Zasady monitoringu Uczestników

 1. Uczestnicy projektu zobowiązani są każdoroazowo do wypłenienia list obecności oraz list poswiadczajcych korzystanie z kateringu na warsztatach projektu.

 2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełnienia ankiet monitorujących w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.

 3. Uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania Koordynatora projektu lub Beneficjenta o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej (np. o uzyskaniu zatrudnienia).

 4. Informacje o których mowa w punktach 2-3 będą wykorzystywane do wywiązania się Organizatora z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu.


 

§ 7

Obowiązki Uczestników

Do obowiązków uczestników należy:

 1. przestrzeganie niniejszego Regulaminu;

 2. systematyczne uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych i szkoleniach w ramach Projektu;

 3. poddawanie się monitoringowi zgodnie z zasadami o których mowa w § 6.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielania Instytucjom zaangażowanym w realizację Projektu niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.

 2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do stosowania wytycznych w zakresie informowania o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków UE i źródłach otrzymanej pomocy.

 3. Uczestnikom projektu nie przysługuje dodatek szkoleniowy ani zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i doradztwo.

 4. Uczestnicy projektu są zobowiązani do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów związanych z realizacją Projektu na każdą prośbę Beneficjenta.

 5. Uczestnik projektu, który nie podpisze zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostaje wykluczony z udziału w Projekcie.

 6. Ostateczna interpretacja „Regulaminu uczestnictwa” należy do Beneficjenta w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej.

 7. Wszystkie dokumenty programowe dotyczące uczestników i realizacji projektu dostępne będą w Biurze Projektu i na stronie internetowej Projektu.

 8. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.09.2010 r.


 


ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU