Informacje ogólne » O Fundacji Jaś Wędrowniczek

Fundacja Jaś Wędrowniczek


Fundacja powstała 06.08.2009r w Rymanowie.

Fundatorem, założycielem jest Justyna Szepieniec – prezes Fundacji.

Siedzibą Fundacji jest Zajazd Jaś Wędrowniczek, 38-480 Rymanów, ul. Bieleckiego 8


Celem Fundacji jest:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.

 2. Popularyzacja idei rodzinnej i społecznej.

 3. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 4. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo- techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

 5. Inicjowanie na rzecz instytucji, których statutowym celem jest edukacja kulturalna, oświatowa oraz w zakresie sportu i turystyki

 6. Wzmacnianie współpracy transgranicznej w zakresie turystyki.

 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli,

 2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.

 3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

 4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
  w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 5. Organizowanie działań wspierających różnorodne formy spędzania wolnego czasu
  w szczególności poprzez stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce.

 6. Organizowanie koncertów, wystaw, wernisaży, wieczorów literackich i innych form życia kulturalnego

 7. Promowanie wśród dzieci i młodzieży idei wychowania poprzez sport, organizowanie stałych form zajęć sportowych, imprez i zawodów sportowych.

 8. Popularyzacja turystyki jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu.

 9. Współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami, które realizują podobne cele statutowe.


Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób instytucji zbieżną z jej celami.

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji

 2. Zarząd Fundacji


Działalność Fundacji możliwa jest w dużej mierze dzięki finansowemu i rzeczowemu wsparciu osób prywatnych i firm. Wszystkich, którym bliskie są nasze działania i mają możliwość wesprzeć nas finansowo prosimy o kontakt lub dokonanie wpłaty na nasze konto bankowe.


KONTO GŁOWNE FUNDACJI:

Alior Bank Spółka Akcyjna

18 2490 0005 0000 4600 2202 9384